Stjørdal vokser!

Staten inviterer byregionene i Norge til å forhandle om milliarder, når det nye byvekstavtalene skal etableres.

Bare Stjørdal, Malvik og Melhus er med når Trondheim og Trøndelag Fylkeskommune skal forhandle frem sin avtale. Da skal en bidra til at all vekst i persontrafikk tas med kollektive transportløsninger, sykkel og gange.

Stjørdal må benytte anledningen og være på med å bidra til at vi får på plass gode løsninger som gir effektive transportløsninger i en Trondheimsregion som et felles arbeidsmarked.  Det må bety at vi ved vår egen byutvikling legger til rette og stimulerer til at vi tar i bruk kollektive løsninger, og våre kollektive knutepunkt (som Stjørdal Stasjon) blir et naturlig sentrum for reisende og magnet for næringsaktivitet.

Når vi nå er i gang med vår egen sentrumsutvikling og sentrumsplan, er det viktig at vi også retter blikket mot stasjonsområdet som en sentral del av sentrumsutviklingen. Vi ønsker oss en levende by og da skal vi leve i et samspill i den Trondheimsregionen vi er en så viktig del av.

Fremtiden med «Stjørdal som et knutepunkt», er også en fremtid med effektive kommunikasjonsløsninger hvor attraktive og tilgjengelige kollektivtilbud blir den viktigste inngangsfaktoren.