Satsningsområder

EN KRAFT FOR ET STERKT NÆRINGSLIV

Satsingsområder 2017

Ny strategi innebærer bl.a.:

  • Flere nettverksarenaer for medlemsbedriftene
  • Økt kommunikasjon med medlemsbedrifter ved utvidet antall bedriftsbesøk
  • Jobbe tettere på politisk og administrativ ledelse i Stjørdal og Frosta kommune

En attraktiv møteplass

SNF er et nyttig nettverk som legger til rette for relasjonsbygging, og skaper identitet for fellesskap og samarbeid mellom medlemsbedriftene.

Næringspolitisk aktør

Herunder medlemmenes rammevilkår og infrastruktur.

SNF bidrar til å få gjennomslag for viktige saker for medlemmene. Vi skal være en meningsbærer for god utvikling av næringslivet i regionen. Det skal skapes opplevd økt nytteverdi for medlemmene og derigjennom skaffe nye medlemmer. Vi er en tydelig pådriver der beslutningene tas.

Fornying og utvikling

SNF skal bidra til økt innovasjon, kompetanseheving og forskningskontakt i medlemsbedriftene med særlig vekt på Små og Mellomstore Bedrifter sine behov for slik kontakt.