Vedtekter

VEDTEKTER – STJØRDAL NÆRINGSFORUM

FORMÅL

§ 1 

Stjørdal Næringsforum (SNF) er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal kommune, og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom idéskapende, initiativskapende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen/ fylkeskommunen og næringslivet i Stjørdal.

Stjørdal Næringsforum skal dessuten drive markedsføring, produktutvikling og salg av service-tjenester i Stjørdal kommune.

MEDLEMSKAP

§ 2

Som medlemmer i SNF opptas bedrifter / foretak, selvstendige næringsdrivende, butikksenter, offentlige og private institusjoner, foreninger, faglige organisasjoner samt Stjørdal kommune. I spesielle tilfeller kan enkeltpersoner være medlemmer. Medlemskapet løper til det er sagt opp skriftlig.

ØKONOMI

§ 3 

SNF`s drift er basert på medlemskontingent, kjøp av tjenester fra Stjørdal kommune og næringslivet, samt inntekter fra egen forretningsvirksomhet.

GENERALFORSAMLING

§ 4 

Generalforsamlingen er SNF`s høyeste myndighet. Den skal holdes hvert år innen 30. mars.  Medlemmene innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel. Saksliste, årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram for inneværende år og innstilling fra valgkomiteen skal sendes ut senest 14 dager før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling holdes dersom styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Alle møtende medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett.  Hvert medlem har

1 stemme. Styreleder er møteleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall med unntak av sakene som er nevnt i §§ 10 og 11. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

 SAKER PÅ GENERALFORSAMLING

§ 5 

 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 • Styrets årsberetning med regnskap
 • Revisors rapport
 • Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år
 • Velge styreleder samt øvrige styremedlemmer
 • Velge valgkomité på 3 medlemmer
 • Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år
 • Andre saker som hovedstyre legger frem

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 3 uker før generalforsamlingen. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. §§ 10 og 11.

STYRET

§ 6

SNF ledes av et styre på 8 medlemmer, inkludert en ansatterepresentant. I tillegg er det 2 vararepresentanter i rekkefølge. 4 av styremedlemmene bør komme fra hhv. reiseliv, handel, industri, bygg- og anlegg.

Ansatterepresentant velges av- og blant ansatte. Øvrige 3 styremedlemmer og vararepresentanter velges på fritt grunnlag (bransjeuavhengig).

Styremedlemmene velges for 2 år og slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for 2 år.

Stjørdal kommune v/rådmannen har møte – og talerett i styret, og utpeker selv sin representant.

Daglig leder foretar nødvendig saksforberedelser for styret og møter i styret med innstillings- og talerett.

STYRETS OPPGAVE

§ 7

Styret leder SNF i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av generalforsamlingen.  Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak, vedtar strategier, forretningsplan og årsbudsjett, samt prosjekter i samsvar med SNF`s formål.

Styret har ansettelsesmyndighet for daglig leder, og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgaver som skal løses.

Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles når styrets leder finner at det

er nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene ber om det. Innkalling til styremøte med saksgrunnlag og agenda skal være styremedlemmene i hende seinest 5 dager før styremøte avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemmen. Det føres protokoll fra møtene som styret undertegner. Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden.

FAGRÅD

§ 8

SNF skal som et minimum, alltid ha:

 • 1 Fagråd for reiseliv
 • 1 Fagråd for handel
 • 1 Fagråd for industri
 • 1 Fagråd for bygg & anlegg

Styret kan opprette fagråd ut over dette.

Leder for hvert av disse fagrådene bør sitte i styret. De øvrige medlemmene i fagrådene oppnevnes etter behov.

FAGRÅDENES OPPGAVE

§ 9 

Fagrådet skal i samsvar med SNF`s formål og styrets rammer, planlegge og gjennomføre aktiviteter for den enkelte bransje.

Fagrådene fører referat fra møtene.

VEDTEKTSENDRINGER

§ 10 

Vedtektsendringer kan bare vedtas av generalforsamlingen, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret senest 3 uker før Generalforsamling. Styret behandler forslag til endring av vedtektene før de legges fram for generalforsamling til vedtak.

 OPPLØSNING

§ 11

Forslag om oppløsning av SNF framsettes på samme måte som for vedtektsendring, jfr. § 10.

For å bli vedtatt kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst ½ av medlemmene
avgir stemme. Hvis begge krav ikke er oppfylt, kan oppløsning vedtas på den påfølgende generalforsamlingen, eventuelt ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning av SNF skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutviklingen i kommunen og administreres av Stjørdal kommune.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det.  Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel, og det skal være vedlagt dagsorden

og nødvendige dokumenter. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for.

 

Vedtekter vedtatt på generalforsamling 20.mars 2012